رفتن به مطلب

BENYAMIN

بنیان گذار
 • تعداد ارسال ها

  186
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • روز های برد

  14

تمامی ارسال های BENYAMIN

 1. تعريف حريم خصوصي افراد ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد : ﻗﻠﻤﺮویی از زﻧـﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﻓﺮد اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻓﺮد ﻧﻮﻋﺎً و ﻋﺮﻓﺎ" ﻳﺎ ﺑﺎ اﻋﻼن ﻗﺒﻠﻲ اﻧﺘﻈﺎر دارد دﻳﮕﺮان ﺑﺪون رﺿﺎﻳﺖ وي ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﻗﻠﻤﺮو دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ باشند ﻳﺎ ﺑﻪ آن ﻗﻠﻤـﺮو وارد ﻧـﺸﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ آن ﻗﻠﻤﺮو ﻧﮕﺎه ﻳﺎ ﻧﻈﺎرت ﻧﻜﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت دﻳﮕـﺮ وي را در آن ﻗﻠﻤـﺮو ﻣـﻮرد ﺗﻌﺮ ض ﻗـﺮار ﻧﺪﻫﻨـﺪ : ﻣﻨـﺎزل و اﻣـﺎﻛﻦ ﺧـﺼﻮﺻﻲ ، ﺟـﺴﻢ اﻓـﺮاد، اﻃﻼﻋـﺎت ﺷﺨـﺼﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﺼﻮﺻﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ورود ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺑـﻪ ﻣﻨﺎزل و اﻣﺎﻛﻦ ﺧﺼﻮﺻﻲ، اﻳـﺴﺖ وﺑﺎزرﺳـﻲ ﻫـﺎ و ﺗﻔﺘـﻴﺶ ﻫـﺎي ﺑـﺪﻧﻲ ، رﻫﮕﻴـﺮي اﻧـﻮاع ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺷﺨـﺼﻲ، افشاى ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﺧـﺼﻮﺻﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺗﺠﺴﺲ در اﻣﻮر دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻧﻘﺾ ﻛﻨﻨﺪه ﺣـﺮﻳﻢ ﺧـﺼﻮﺻﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 2. جلوی درب خانه و مغازه، ملک خصوصی شما نمیباشد قرار دادن موانع از سوی کسبه، نگهبانان ادارات و یا هر شخص دیگر در کنار کوچه، خیابان، مقابل مغازه یا خانه و ممانعت از پارک خودروهای دیگر نقض آشکار حقوق شهروندی است و طبق قانون مجازات نیز دارد» مسدود كردن كوچه و خيابان جرم است و مجازات دارد، طبق ماده ۲۴ قانون مدنی هیچ کس نمی تواند کوچه و خیابان هایی که بن بست یا مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد. بنابراین نصب هر گونه تابلو پارک ممنوع، یا تهدید به پنچری خودروها در کوچه و خیابان های شهر جرم محسوب می شود و می توان از متخلفین در دادسرا شکایت کرد.
 3. آیا انتشار «اسکرین شات» چت جرم محسوب می‎شود؟ قانون‌مجازات‌ اسلامی، صراحتاًدر ماده٧٤٥ .(ماده ١٦قانون جرایم‌رایانه‌ای). افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای‌‌نقدی و تا دو سال حبس درنظر گرفته است. در رویه قضایی، اسرار خصوصی نامه ها و عکس و فیلمها و نسخه‌های پزشکی و احکام دادگاه‌ها و اسناد مالی هم در این زمره قرار می‌گیرند و با توجه به وضعیت موجود انتشار اسکرین شاتِ چتی که در آن اسرار مخاطب بیان شده جرم محسوب میشود.
 4. معنای امضاء پشت چک چیست ؟ ما در چک سه نوع امضا داریم که مهم هستند یک امضاء روی چک و دو امضاء در پشت چک یا به اصطلاح حقوقی در ظهر چک . امضاء روی چک توسط صادر کننده چک صورت می گیرد و به آن معناست که به منظور پرداخت وجه ، چک امضاء و تحویل دارنده چک می شود . اما امضای ظهرچک یا امضای ظهرنویسی است یا امضای ضمانت که به تعریف مختصر آن ها می پردازیم : الف ) امضاء به عنوان ظهر نویسی : اگر دارنده چک اعم از این که چک در وجه تنظیم شده باشد یا چک حامل باشد بخواهد چک را به فرد دیگری منتقل کند پشت چک را امضاء و آن را تحویل فرد ثالث می دهد این عمل را ظهر نویسی یا انتقال حقوق و منافع چک می نامند . ب ) امضاء به عنوان ضمانت : اگر شخصی پشت چک را بابت ضمانت پرداخت توسط صادر کنننده امضاء نماید بدین مفهوم است که من ضمانت می کنم که چک در تاریخ مقرر در برگه چک وصول شود و اگر نشد می توانید وجه آن را از من مطالبه کنید . این امضاء امضای ضمانت از چک نامیده می شود . اگر پشت یک فقره چک امضاء شده باشد و عبارت به عنوان ضمانت و به عنوان ظهرنویسی در آن قید نشده باشد آن امضاء در حکم ضمانت است نه ظهرنویسی.
 5. برای دادن چک به کارفرما که برای ضمانت دریافت می کنند، چه نکاتی را باید رعایت کرد؟ در قانون منعی در خصوص گرفتن ضامن یا تضمین بابت حُسن انجام کار از کارگر وجود ندارد. به عبارتی دیگر کارفرما می تواند اقدام به اخذ تضمین از کارگر نماید. اما این امر بدان معنا نمی باشد که کارگر بدون درنظرگرفتن قانون اقدام به دادن تضمین یا معرفی ضامن نماید. قانون در این خصوص حمایت هایی را به منظور حفظ حقوق کارگر انجام داده است. به عبارت دیگر چنانچه سفته یا چک بابت تضمین از کارگر گرفته شد بایستی در آن حتما مبلغ ذکر و رسید اخذ یا در قرارداد ذکر شود و نیز عبارت بابت تضمین حسن انجام کار درج شود. قید عبارت بابت تضمین حسن انجام کار سبب می گردد وصف کیفری چک به استناد ماده 13 قانون صدور چک زائل گردد.
 6. سوال: در صورت مفقود شدن چک چه اقدامی انجام دهیم؟ -پاسخ: در صورت مفقود شدن چک، چه به عنوان صادر کننده، چه به عنوان دارنده و چه به عنوان امضا کننده ظهر چک، فورا به بانک مراجعه و تقاضای مسدود نمودن چک را نمایید. بانک برای یک دوره موقت 7 روزه، چک را مسدود می نماید. شما پس از این اقدام فوراً به دادسرای محل مراجعه و ضمن تقدیم شکایتی با موضوع مفقودی چک، نامه ای خطاب به بانک جهت مسدودی دائم چک خواهید گرفت. در غیر این صورت پس از پایان 7 روز، بانک مجدداً وجه چک را به آورنده آن به بانک پرداخت خواهد کرد.
 7. backgrounddark.jpg

 8. back.jpg

 9. 3.jpg

 10. background (2).jpg

 11. background3.jpg

 12. همان‌طور که می‌دانید تنظیمات سیستم‌عامل در ویندوز 10 از دو بخش منوی Settings و کنترل پنل کلاسیک در اختیار کاربران قرار گرفته است. به‌عنوان مثال برای دسترسی به تنظیمات به‌روزرسانی ویندوز فقط می‌توان از منوی Settings کمک گرفت و در نقطه مقابل نیز برخی تنظیمات همچون بخش مدیریت سخت‌افزار (Device Manager) فقط از کنترل‌پنل قابل دسترسی است. دوست دارید به‌جای جست‌وجوی ابزارهای موردنظر میان این دو بخش، همچون گذشته بتوانید با مراجعه به یک بخش به همه ابزارهای مدیریتی و تنظیمات ویندوز دسترسی داشته باشید؟ حالت GodMode در ویندوز این امکان را در اختیار شما قرار می‌دهد و به این روش می‌توانید نسبت به‌ فعالسازی آن در ویندوز 10 نیز اقدام کنید: پیش از هر چیز مطمئن شوید کاربری وارد شده به ویندوز از سطح دسترسی مدیر سیستم برخوردار است، سپس روی بخشی خالی از دسکتاپ، کلیک راست ماوس را فشار داده و از منوی به‌نمایش درآمده گزینه New و سپس Folder را انتخاب کنید. عبارت زیر را عینا به‌عنوان نام پوشه جدید وارد کرده و کلید اینتر را فشار دهید: GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} اکنون آیکون پوشه به آیکون کنترل‌پنل تغییر خواهد کرد. با دوبار کلیک روی آیکون ایجاد شده می‌توانید به همه تنظیمات سیستمی در ویندوز دسترسی داشته باشید. منبع:jamejamonline.ir
 13. شاید بشه شاید بشه

 14. استخدام نگرش در استخدام نگرش مهم است یا مهارت؟؟ هِرب کِلِنهر (Herb Kelleher) یکی از مؤسسان شرکت هواپیمایی Southwest ، نقل قول جالبی درباره معیار استخدام کارکنان جدید دارد؛ او می‌گوید: «اگر نگرش مثبت نداری، استخدامت نمی‌کنیم، حتی اگر از مهارت‌های زیادی برخوردار باشی! چرا که می‌توانیم سطح مهارت را با آموزش ارتقاء دهیم، اما نمی‌توانیم نگرش تو را عوض کنیم». مشخص است تشخیص آنکه متقاضیان استخدام برای انجام شغل خاصی از مهارت‌های فنی لازم برخوردار هستند یا خیر، کار نسبتاً ساده‌ای است. می‌توان به سادگی با برگزاری آزمونی، سطح مهارت‌های فنی افراد را اندازه گرفت و آن‌ها را با هم مقایسه کرد، اما تشخیص آنکه فرد دارای چه ویژگی‌های شخصیتی و چه نگرش‌هایی است، کار دشواری است. مارک مورفی (Mark Murphy) در کتاب خود با عنوان «استخدام به خاطر نگرش- Hiring For Attitude» متذکر می‌شود که در حدود نیمی (47% ) از استخدام‌های جدید، در طول 18 ماه نخست، با شکست مواجه می‌شوند. اما چرا این اتفاق می‌افتد؟ دلیل این شکست، فقدان مهارت‌ها نیست (تنها 11% مسئله به عدم وجود مهارت در کارکنان تازه استخدام شده بر می‌گردد). این در حالی است که حدود 89% از شکست‌ها به دلایل نگرشی (مانند هوش عاطفی، انگیزش و رفتارهای سازمانی ناشی از نگرش) بر می‌گردد. بیشتر شرکت‌ها به خوبی با اندازه‌گیری مهارت‌های سخت کارکنان، متقاضیان استخدامی را براساس این معیار رتبه‌بندی می‌کنند، اما اغلب آن‌ها در تشخیص مهارت‌های نرم و موضوعات نگرشی و انگیزشی با دشواری روبرو هستند. لذا اگر دنبال نگرش‌های مثبت هستید، باید ارزش‌های محوری شرکت خود را استخراج کنید و نوع نگاه و نگرش متقاضیان استخدامی را نسبت به این ارزش‌های اساسی مورد پرسش قرار دهید. شرکت هواپیمایی Southwest برای سنجش نگرش‌های متقاضیان استخدامی شیوه جالبی دارد؛ این شرکت هواپیمایی پس از آنکه متقاضیان استخدامی برای شغل خلبانی را براساس مهارت‌های فنی آن‌ها ارزیابی کرد، متقاضیان بالقوه را به مدیران منابع انسانی خود معرفی می‌کند. مدیر منابع انسانی از این متقاضیان می‌خواهد که لباس‌های مخصوصی (شورت‌های قهوه‌ایِ گشاد) را بپوشند. اگر متقاضی از پوشیدن این لباس‌ها امتناع کند، از لیست متقاضیان استخدامی خط می‌خورد. استدلال مدیر شرکت درباره این تصمیم آن است که برای شرکت Southwest، ارزش محوری، سرگرمی و شادی (Fun) است؛ کسی که از پوشیدن این لباس‌ها امتناع می‌کند، نگرش مثبتی به این ارزش ندارد و برای کار در شرکت مناسب نیست. یکی از سؤال‌های کلیدی در مصاحبه از نظر مورفی آن است که ویژگی‌های شخصیتی و نگرشی مطلوب شرکت (برای مثال خلاقیت، هوش، میزان ریسک‌پذیری و …) استخراج شود و هریک از متقاضیان براساس این ویژگی‌ها مورد پرسش قرار گیرند، برای مثال از متقاضی خواسته شود که در مورد زمانی که ریسک‌پذیر بوده است توضیح دهد. کانال ترفند مدیریت - tarfandemodiriat
 15. منت همسرت را بکش، از دلش در بیاور، حتی اگر تو مقصر نیستی! حال هر دوی شما بهتر خواهد شد تو و همسرت به هم نیازمندید پس نیازتان را له نکنید
 16. غیرفعالسازی به‌روز رسانی ویندوز ۱۰ غیر فعالسازی به‌روز رسانی ویندوز ۱۰ یکی از سرویس‌های ویندوز ۱۰ به روزرسانی‌های اتوماتیک است که به حالت پیش‌فرض روی کامپیوتر شما فعال است و هر از چند گاهی سیستم‌عامل را آپدیت می‌کند؛ هنگامی که سیستم آنلاین به روزسانی می‌شود دیگر احتیاجی نیست که نگران از دست رفتن درایوهای دستگاه باشید. ویندوز اتوماتیک‌وار آپدیت‌های لازم را اگر در دسترس باشند نصب می‌کند، اما بعضی از کاربران، به روزرسانی هر چند وقت یکبار ویندوز را اتلاف وقت یا بیهوده می‌دانند. در ویندوز ۸.۱ و ورژن‌های قبلی امکان غیر فعال کردن آپدیت‌‌ها در اختیار کاربر بود؛ اما متاسفانه در ویندوز ۱۰ مایکروسافت هیچ گزینه‌ایی را برای غیر فعال کردن آپدیت‌ها برای کاربران عمومی قرار نداده ولی ما به شما راهی را پیشنهاد می‌دهیم که می‌توان با استفاده از آن به روزرسانی ویندوزتان را خاموش کنید. قدم اول: در قسمت جستجو عبارت service.msc را سرچ کرده و آن را باز کنید. غیر فعالسازی به‌روز رسانی ویندوز قدم دوم: از لیست باز شده Windows Update را انتخاب کنید. غیر فعال کردن آپدیت‌‌ ویندوز 10 قدم سوم: دو بار روی گزینه انتخاب شده کلیک کنید و در پنجره باز شده در تب General همانند شکل زیر گزینه Disabled در قسمت Start type را انتخاب کنید. آپدیت سیستم‌عامل ویندوز ۱۰ قدم چهارم: اول گزینه Apply و بعد از آن Ok را بزنید. از این مرحله به بعد دیگر ویندوز شما اتوماتیک‌وار شروع به آپدیت شدن نمی‌کند تا موقعی که خودتان بخواهید این کار را انجام بدهید؛ اگر بخواهید به حالت قبل برگردید باید گزینه Disabled را با Automatic جایگزین کنید و یک بار سیستم را خاموش و روشن کنید. اگر کامپیوتر شما به شبکه متصل باشد و تیمی از سیستم عامل استفاده می‌کنید، ممکن است روش بالا برایتان جواب ندهد، پس باید با فرد پشتیبان فناوری اطلاعات شرکت صحبت کنید و اگر خودتان ادمین باشید می‌توانید با استفاده از روش زیر به روزرسانی را غیرفعال کنید. قدم اول: در قسمت جستجو عبارت Edit group policy را تایپ کرده و آن را باز کنید. قدم دوم: در پوشه باز شده این مسیر را بروید: Computer Configuration>Administrative Templates>Windows Components>Windows Update. قدم سوم: ادامه کار همانند قدم سوم و چهارم در روش قبلی است. منبع:digiro.ir 
 17. در زمان پرینت گرفتن برخی اسناد در ورد گاهی احتیاج پیدا می کنیم به علت کمبود کاغذ ، دو صفحه را در یک صفحه پرینت کنیم. یا زمان هایی پیش می آید که می خواهیم یک جزوه را در ابعاد کوچکتر چاپ کنیم. به عبارت دیگر در این مقاله خواهید آموخت که چگونه دو صفحه A5 را در یک صفحه A4 پرینت بگیرید. قبل از پرینت ، سایز کاغذ را به درستی انتخاب کنید. روش تنظیم کردن کاغذ و ابعاد پرینت برای اینکه ابعاد پرینت شما به درستی تنظیم شود ابتدا فایل ورد خود را باز کنید و مطابق تصویر زیر ، ابعاد کاغذ را بر روی A4 تنظیم کنید. ( وارد بخش Page Layout شوید و گزینه Size را بر روی A4 قرار دهید. ) بعد از انجام این کار احتمال دارد تیتربندی ها و قسمت بندی های فایل شما کمی دچار تغییر شود که باید قبل از چاپ آنها را اصلاح کنید. عکس حال که نوع کاغذ را بر روی A4 تنظیم کردیم نوبت به پرینت گرفتن می رسد. پس از قرار دادن کاغذ در پرینتر مقدار مورد نیاز ، دکمه های Ctrl+P را فشار دهید. عکس در پنجره پیش رو همانطور که در تصویر مشاهده می کنید مطابق با نسخه نرم افزار Word شما ، گزینه ای برای تنظیم تعداد صفحه قابل چاپ در یک صفحه وجود دارد. این مورد به صورت پیش فرض بر روی 1 Page Per Sheet می باشد. اکنون شما باید آن را بر روی گزینه 2 Pages Per Sheet تنظیم کنید و در نهایت بر روی دکمه Print کلیک کنید. در نسخه های قدیمی تر ورد ، بعد از فشردن Ctrl+P بخشی به نام Zoom را پیدا کرده و گزینه Pages Per Sheet را بر روی 2 Pages تظیم کنید. منبع:heyvatech.com
 18. ارتباطات

  مقاله(ارتباطات) همه باور دارند که "ارتباطات" چه بین افراد و چه داخل سازمان، برای موفقیت کسب ‌و کار امری ضروری است. موفق‌ترین کارآفرینان میلیاردر دنیا بر اهمیت این موضوع تاکید کرده‌اند: بیل گیتس: «مهارت‌های ارتباطی و توانایی همکاری خوب با انواع مختلفی از افراد بسیار مهم است؛ نوآوری‌های نرم‌افزاری مثل هر نوع نوآوری دیگر نیازمند توانایی برقراری ارتباط و به اشتراک‌گذاری ایده با دیگران است.» ریچارد برانسون: «ارتباطات باعث می‌شود دنیا بچرخد، ارتباطات روابط انسانی را تسهیل می‌کند و به ما امکان می‌دهد یاد بگیریم، رشد کنیم و پیشرفت داشته باشیم؛ ارتباطات فقط صحبت کردن یا خواندن نیست، بلکه درک چیزی است که گفته می‌شود و در برخی موارد درک چیزی که گفته نمی‌شود، ارتباطات مهم‌ترین مهارتی است که هر رهبری می‌تواند داشته باشد.» وارن بافت: تنها مدرکی که در دفتر کارم به دیوار زده‌ام، مدرک مهارت‌های ارتباطی است که در سال 1952 از دیل کارنگی (Dale Carnegie) دریافت کردم؛ بدون مهارت‌های ارتباطی خوب، نمی‌توانی مردم را متقاعد کنی که به دنبالت بیایند، حتی اگر تو آن سوی دیوار را ببینی و آن ها نبینند.» کانال ترفند مدیریت t.me/tarfandemodiriat
 19. مقاله(انقلاب کیفیت) بعد از جنگ دوم جهانی، ژاپن متلاشی شده بود و اقتصاد آشفته ای داشت. اولین اقداماتی که به منظور خروج از بحران در این کشور صورت گرفت، تولید کالاهای ارزان بود که امکان صادر شدن به کشورهای دیگر را داشته باشد. اولین کالاهای تولیدی این کشور دهه 1950 به قدری نام مرغوب و فاقد کیفیت بودند که به نام بنجل ژاپنی شهرت پیدا کردند. در دهه ی 50، یک مشاور آمریکا به ژاپن رفت تا روشهای کیفی را به آن ها آموزش دهد؛ ژاپنی ها از نظرهای او استقبال کردند، این مشاور چند دهه در ژاپن باقی مانده او ژاپن و اقتصاد این کشور را برای همیشه متحول ساخت. روش کایزن: دبیلو ادواردز دمینگ مفهوم بهبود ادامه دار را معرفی کرد که این به «روش کایزن» شهرت پیدا کرد، همین روش به ژاپنی ها امکان داد که در مدت چند سال به کشوری تبدیل شوند که کیفیت کالاهایش زبانزد خاص و عام گردد. کایزن در زبان ژاپنی به معنای «بهبود مستمر» است، گاه این کلمه را بهتر شدن بی وقفه و پایان ناپذیر معنا می کنند؛ براساس این روش، هر کاری را که در آن درگیر هستید می توانید به شکل بهتری انجام بدهید؛ پیوسته و بی پایان. کانال ترفند مدیریت t.me/tarfandemodiriat
 20. اقتدار

  داستان های مدیریتی(اقتدار) گاوچرانی وارد شهر شد و برای نوشيدن چيزی، كنار یک مهمان‌خانه ايستاد. بدبختانه، كسانی كه در آن شهر زندگی می‌كردند عادت بدی داشتند كه سر به سر غريبه‌ها می‌گذاشتند؛ وقتی او نوشيدنی‌ اش را تمام كرد، متوجه شد كه اسبش دزديده شده است. او به كافه برگشت و ماهرانه اسلحه‌اش را درآورد و سمت بالا گرفت و بالای سرش گرفت بدون هيچ نگاهی به سقف يه گلوله شليک كرد و خيلی مقتدرانه فرياد زد: «كدام يك از شما اسب من رو دزديده؟!» كسی پاسخی نداد. او گفت: «بسيار خوب، من يك نوشیدنی ديگه ميخورم، و تا وقتی آن را تمام می‌كنم اسبم برنگردد، كاری را كه در تگزاس انجام دادم انجام می‌دهم! و اصلن دوست ندارم آن كاری رو كه در تگزاس انجام دادم رو انجام بدم!» بعضی از افراد خودشون جمع و جور كردن؛ آن مرد، بر طبق حرفش، نوشیدنی ديگری نوشيد، بيرون رفت و اسبش به سرجايش برگشته بود، اسبش رو زين كرد و آماده‌ی حرکت شد. كافه چی به آرامی از كافه بيرون آمد و پرسيد:هی رفيق قبل از اينكه بروی بگو، در تگزاس چه اتفاقی افتاد؟ گاوچران برگشت و گفت: مجبور شدم پیاده برم خونه...! «آرامش داشته باش و با اقتدار ابراز وجود كن ؛ نتيجه خواهی گرفت» کانال ترفند مدیریت t.me/tarfandemodiriat
 21. (خلاقیت) خلاقیت سازمانی به سبک میتسوبیشی‼️ مراحل روش خلاقیت میتسوبیشی: مسئله را مشخص کنید، به طوریذکه کاملاً در مورد مسئله و جزئیات آن به حاضرین توضیح داده شده باشد، این کار می تواند قبل از برگزاری جلسه به اطلاع حاضرین جلسه برسد. از شرکت کنندگان بخواهید که راه حل هایشان را بر روی کاغذ یا هر چیز دیگر بنویسند، این مرحله ممکن است 15 دقیقه یا بیشتر به طول انجامد. از شرکت کنندگان بخواهید که به ترتیب ایده هایشان را با صدای بلند بخوانند. اعضایی که در مرحله اول ایده ای ندارند یا تعداد ایده هایشان اندک است می توانند پس از شنیدن ایده های دیگران و خلق ایده های خود، آن ها را همراه با ایده های اولیه خود (اگر دارند) بخوانند. در نیم ساعت بعدی یا بیشتر، از شرکت کنندگان بخواهید ایده های خود را به تفصیل برای گروه شرح دهند. سرپرست گروه «نقشه ایده ها » را بر روی تابلوی بزرگی رسم کرده و دیدگاه های گروه را به طور دقیق شرح می دهد. این کار موجب می شود که همه اعضا ایده های ارائه شده و در بیشتر موارد روابط بین آنها را با چشم خود مشاهده کرده و دید کلی و جامعی نسبت به مسئله و راه حل های آن به دست آورند. پس از ارائه کامل ایده ها و نظرات، ایده ها به صورت رو در رو مورد بحث و ارزیابی قرار می گیرد. کانال ترفند مدیریت t.me/tarfandemodiriat
 22. قیمت منصفانه

  داستان های مدیریتی(قیمت منصفانه) چرا اگر برای صرف نهار در یک رستوران معمولی در مرکز شهر 100 هزار تومان پرداخت کنیم، احساس خوبی نداریم، ولی برای پرداخت همین مقدار پول برای غذایی با کیفیت یکسان در یک رستوران لوکس شاید حس بسیار خوبی هم داشته باشیم؟ وقتی مشتری می خواهد پولی برای محصول پرداخت کند، آن را با تجربه های قبلی خود از خرید محصول در موقعیت های مشابه مقایسه می کند و آنگاه تصمیم می گیرد که آیا قیمت پیشنهادی "منصفانه" است یا خیر. ریچارد ثیلر نوبلیست اقتصاد رفتاری در آزمایشی معروف به این پدیده می پردازد. از شرکت کنندگان در آزمایش خواسته شد تصور کنند که در یک روز گرم در ساحل دراز کشیده اند و حال که بگویند تا چه اندازه حاضرند برای یک بطری خنک از آبجوی مورد علاقه شان پول پرداخت کنند؟ اما به برخی از آنها گفته شد که نوشیدنی از بار یک هتل لوکس در حوالی ساحل خریداری خواهد شد و به دیگران گفته شد که از یک دکه بقالی محقر برایشان آبجو ابتیاع می شود. مشخص بود که محل خرید تغییری در کیفیت نوشیدنی نمی دهد، ولی گروه اول (خرید از بار هتل) تا 77% و بیشتر قیمت بالاتری نسبت به گروه دوم پیشنهاد دادند!! می توان نتیجه گرفت اگر مشتریان کالایی را نسبت به رقبا خاص تر تلقی کنند، قیمت منصفانه برای آن را بالاتر ارزیابی می کنند. برای افزایش قیمت هم باید این ملاحظه را در نظر داشت که حتما دلیلی مشخص و ملموس (محتویات بیشتر، اندازه بسته بندی بزرگتر و ...) برای مشتریان ارائه شود، باید آنها قانع شوند این قیمت جدید به دلایل موجهی بالاتر از قبلی است. نت فلیکس در روزهای آغاز به کار در ازای دریافت 10 دلار، مشتریان می توانستند به طور نامحدود فیلم اجاره کنند و دی وی دی برای آنها فرستاده می شد. بعدها وقتی سرویس زنده و آنلاین به بازار آمد، همچنان رویه قبلی را هم حفظ کردند، ولی بعد از مدتی با توجه به کاهش تقاضا برای سرویس ارسال فیلم؛ آنها دو محصولشان را از هم تفکیک کردند و برای هر کدام حدود 8 دلار قیمت گذاشتند، استدلالشان هم موجه بود، اگر قرار بود هر دو را با هم حفظ کنند قیمتشان حدود 60 درصد افزایش می یافت (8+8) که مطلوب نبود. اما در مدت کوتاهی شرکت 800 هزار مشتری اش را از دست داد و قیمت سهامش 25 درصد سقوط کرد، علت اما این بود که مشتریان فکر می کردند باید پول بیشتری برای خدمتی که اکنون از قبل بدتر شده بود پرداخت کنند و آن را منصفانه تلقی نمی کردند‼️ کانال ترفند مدیریت t.me/tarfandemodiriat
 23. مدیریت به زبان ساده(رهبری) مدیر موفق کسی است که افراد زیر مجموعه اش پیرو او باشند؛ افراد از اینکه رهبری برای گروه خود داشته باشند، استقبال می کنند؛ زیرا در این صورت می‌توانند امور خود را بهتر پیش ببرند. رهبر هوشمند، کسی است که به مجموعه اش در مواقع دشواری «می توانیم» را القا کند و مانع خلاقیتشان نباشد؛ یکی از دلایل احترام افراد نسبت به رهبر این است که آنها رهبر خود را نمونه ای از مرتبه بالای اجتماعی تصور می کنند. آن ها از سبک کار کردن رهبر الگو می گیرند، افراد مدیر یا رهبری می خواهند که بتوانند او را ببینند و با او صحبت کنند و از همه مهم تر، کسی را می پسندند که به حرف های آنها گوش کند. رهبر قدرتمند گروه، از طرف اعضای گروه به مصاف مشکلات می رود و با موانع می جنگد و پیروزی به دست می‌آورد، او باید این توانایی را داشته باشد که افراد گروه را به هم جذب کرده و به آن ها حس همبستگی بدهد، طوری که به گروه واحدی تبدیل شوندکه نسبت به عملکرد انفرادی هر یک از آن ها، نتایج مطلوب تری حاصل شود. کانال ترفند مدیریت t.me/tarfandemodiriat
 24. موفقیت ها را شرطی کنید یکی از روش های موثر برای ثبات و تداوم یک رفتار موفقیت آمیز شرطی سازی آن رفتار است این روش محرک نیرومندی را برای حرکت و پیشرفت ایجاد می کند، شرطی سازی موفقیت در همه سطوح اعم از سطح رفتار فردی، خانوادگی، سازمانی و ملی کاربردی است و تاثیرات شگفتی بر جای می گذارد. به عنوان مثال در سطح سازمانی به شرکت اپل اشاره می کنیم که با استفاده از این روش توانسته است مسیر نوآوری و موفقیت را با ثبات و با هیجان و اشتیاق جمعی کارکنانش طی نماید اپل شرکتی است که به بهانه‌ هر موفقیتی جشن می‌گیرد‼️ این یکی از سنت‌هایی است که از دوران استیو جابز به جا مانده است، او با ایجاد این سنت، توانست فضایی به شدت مثبت، هیجانی و دوستانه در اپل ایجاد کند، فضایی که در آن همه به شدت برای موفقیت تلاش می‌کنند، زیرا همه با هم برای موفقیت جشن می‌گیرند‼️ مدیران ما هم می توانند با استفاده از این روش موفقیت را به یک عادت پایدار توام با رفتار هیجان انگیز، شوق آور جمعی در سازمان شان تبدیل کنند هر کدام از ما هم می توانیم با استفاده از روش شرطی سازی، موفقیت را در سطح فردی و خانوادگی برای ایجاد رفتارها و عادت های جدید یا جایگزینی و ترک عادت ها و رفتارهای نامناسب به کار گیریم./دکتر مهری کانال ترفند مدیریت t.me/tarfandemodiriat
 25. مدیریت - بهره هوشی بهره هوشی که با واحدی به نام «ضریب هوشی» یا «IQ» مشخص می شود، از پیش‌ نیاز های مدیریت است، زیرا او با حجم و قلمرو وسیعی از اطلاعات و اهداف سر و کار خواهد داشت؛ اما این تنها عاملی نیست که سازمان ها برای مدیران خود نیاز دارند، بلکه چگونگی استفاده از این ضریب هوشی در بزنگاه ها نیز برای مدیر توانمند ضروری است که به این قابلیت «هوش هیجانی» میگویند. دانیل گلمن «Daniel Golman» روانشناس آمریکایی که این مفهوم را مشهور و معروف کرد، ملاک های برتری در هوش هیجانی را این طور عنوان می‌کند: 1-خود آگاهی: آگاهی عاطفی یا آگاهی هیجانی(emotional awareness)،شناخت ویژگی های درونی، اولویت ها، منابع اطلاعات، بیمه و بصیرت. 2- خود تنظیمی: کنترل شخصی (خود کنترلی)، امانت داری، تطبیق پذیری، مدیریت حالات درونی، انگیزه ها و منابع. 3-انگیزش: تعهد، اولویت بندی، نیک اندیشی، خوش‌بینی و تمایلات عاطفی که رسیدن به هدف را آسان می کند یا آن را در مسیر صحیح قرار می‌دهد. 4 -همدلی(empathy): درک و ارتقای دیگران، خدمت گرایی جهت دهی، قدرت نفوذ در دیگران ،آگاهی سیاسی. 5-مهارت های اجتماعی: تاثیر، ارتباط، مدیریت تعارض، رهبری، مدیریت روابط، همکاری. کانال ترفند مدیریت t.me/tarfandemodiriat
×